غلطکهاي ویبراتوري تک درام

تصاویر محصول بصورت زیر است .