غلطکهاي ویبراتوري دو درام

تصاویر محصول بصورت زیر است .