غلطک هاي چرخ لاستیکی و استاتیک

تصاویر محصول بصورت زیر است .